Takmičenje iz predmeta islamska vjeronauka održano je 07. Aprila 2017. godine u prostorijama O.Š. “Stevan Dušanić’’ u Pribiniću. Na takmičenju su učestvovali  učenici osmih i devetih razreda.

Takmičenje je počelo u 14:30 h. Komisiju  koja je nadgledala i ocjenjivala učeničke radove sačinjavali su imami: Enes ef. Mučinović (predsjednik), Amir ef. Muminović (član) i Samed ef. Okanović (član).

U 16:00 uslijedilo je proglašenje pobjednika i ručak u prostorijama škole.

Učenici koji su postigli najbolje rezultate iz 8. razreda su:

1.     Beginović (Enes i Mina) Ema, rođena: 27.11.2002.god.  O.Š. “Ivo Andrić’’, muallima: Amina Hadžić.

2.     Osmić (Jasmin i Amela) Edina, rođena: 16.02.2003. god. O.Š. ‘Dositej Obradović’’, muallima: Mirsada Jašarević.

3.     Galijašević (Admir i Lejla) Asim, rođen: 15.06.2003. god. O.Š. ‘P.P.Njegoš’’, muallima: Amina Hadžić.

Učenici koji su postigli najbolje rezultate iz 9. razreda su:

1.      Ćamo (Rasim i Samira) Lamija, rođena: 10.08.2002.god.  O.Š. “Dositej Obradović’’, muallima: Mirsada Jašarević.

2.      Hujdur (Esad i Hana) Nadir, rođen: 16.01.2002.god. O.Š.”P.P.Njegoš”, muallima: Amina Hadžić.

3.      Mašić (Sadik i Hana) Ajla, rođena: 05.09.2002. god. O.Š. “Ivo Andrić’’ ,muallima: Amina Hadžić.

Svi učesnici takmičenja dobili su na poklon knjigu. Najuspješniji učenici (prva 3 mjesta) su dobili diplome koje je je uručila direktorica škole, Olivera Jotanović, kao i novčane nagrade koje je uručio glavni imam, Džafer ef. Gračić. Nagrade je obezbijedio Medžlis IZ Teslić.

 

Teslić: 09.04.2017.godine                                                                                             Džafer Gračić  ef.

 


Žiro računi

 

Sparkasse banka – Filijala Tešanj

1990-46000-4810-618

 

Raiffeisen banka – Filijala Tešanj

1610400010350085

Kontakt podaci

Adresa

Meše Selimovića bb, naselje Stenjak,Teslić, BiH

Telefon

+387 (53) 432-978

Email

medzlic@miz-teslic.ba