Active Image D?emat Ru?evi? jedan je od najve?ih i najaktivnijih D?emata na podru?ju MeD?lisa. U ovom D?ematu, u poslijeratnom periodu, prvo se otpo?elo sa klanjanjem D?uma-namaza, u vakufskom stanu. Me?u prvima se krenulo sa obnovom D?amije.

   Ina?e, one koji neznaju ?elim podsjetiti da je ovaj D?emat u zadnji 50 godina tri puta gradio novu D?amiju, 1960. godine, 1987. g. i 2004. godine. Na svakom od otvorenja bio je prisutan Reis-ul-ulema. Na prvom Reis Sulejman ef. Kemura, na drugom Reis hafiz Husein ef.Muji? i na zadnjem, sadašnji Reis prof.dr.Mustafa Ceri?.

   Nakon završetka D?amije u ovom D?ematu je izgra?eno impresivno šehidsko obilje?je sa spomen ?esmom. Ovaj objekat je izgradio i uvakufio Hauši? Amir, koji ?ivi i radi u R.Hrvatskoj a rodom je iz ovog D?emaata.

   U toku 2008. godine krenulo se sa obnovom vakufske ku?e i svi unutrašnji radovi ve? su završeni, u što su ulošena zna?ajna sredstva.

   Osim aktivnosti na planu izgradnje i obnove vjerskih objekata vo?ene su i akcije dovo?enja vode i asvaltiranja puteva, gdje su ostvareni zna?ajni uspjesi.

    Za uspješno funkcionisanje ovog D?emata velika je zasluga mjesnog D?ematskog odbora, koji sistemati?no i odgovorno radi, kako u odnosu prema D?ematu tako i u odnosu prema MeD?lisu.

    Mutevelija ovog D?emata  Hauši? Hidajet, proglašen je za najuspješnijeg muteveliju, na nivou MeD?lisa, za 2008. godinu.

 

 H.F.

 

Saznaj više!

 


Žiro računi

 

Sparkasse banka – Filijala Tešanj

1990-46000-4810-618

 

Raiffeisen banka – Filijala Tešanj

1610400010350085

Kontakt podaci

Adresa

Meše Selimovića bb, naselje Stenjak,Teslić, BiH

Telefon

+387 (53) 432-978

Email

medzlic@miz-teslic.ba