Active Image 

 U toku 2008. godine u D?ematu Hrankovi? završeno je je veoma impresivno šehidsko spomen obilje?je.  Izgradnju ovog obilje?ja najve?im dijelom finansirale su mjesne D?ematlije a jednim dijelom pomogle su firme i odre?ene ustanove.  

    Na njegovom otvorenju bio je prisutan Muftija zeni?ki i zna?ajan broj mjesnih D?ematlija i gostiju iz drugih mjesta.        Osim završetka šehidskog obilje?ja u ovom D?ematu je ra?eno  i na dogradnji imamskog stana, ?ime je korisni prostor zna?ajno pove?an.        Nedavno je postavljena ograda, od puta, na dijelu gdje se nalazi imamski stan. Ovaj D?emat me?u prvima je krenuo sa obnovom D?amije i organizovano je prvo poslijeratno otvorenje D?amije na podru?ju MeD?lisa IZ Tesli?, u augustu 2003. godine. Izgra?ena je jedna od ljepših D?amija na širem podru?ju, sa  lijepim unutrašnjim Active Imageenterijerom, posebno mimberom.          Nakon otvorenja ura?eno je centralno grijanje u D?amiji i postavljeni klima.-ure?aji. U toku 2008. godine u D?ematu Hrankovi? na Ahiret su preselila dvojica ?estitih D?ematlija i ?lanova D?ematskog odbora, Memi? Adem, koji je dugo godina vršio i du?nost muezina i Šakanovi? Mujo, koji je vršio du?nost blagajnika.       Umjesto njih izabrani su dvojica mla?ih D?ematlija, Hasi? Mustafa, vršit ?e du?nost blagajnika i  D?ananovi? Abid, za ?lana D?ematskog odbora.                                                                                                                                        H.F.

Saznaj više!

 


Žiro računi

 

Sparkasse banka – Filijala Tešanj

1990-46000-4810-618

 

Raiffeisen banka – Filijala Tešanj

1610400010350085

Kontakt podaci

Adresa

Meše Selimovića bb, naselje Stenjak,Teslić, BiH

Telefon

+387 (53) 432-978

Email

medzlic@miz-teslic.ba