Active Image D?emat Rajševa jedan je od manjih D?emate na podru?ju MeD?lisa, ali je me?u najstarijim,  po nastanku, a po aktivnosti spada me?u bolje D?emate.   Kada se u jednom D?ematu na?u dvije dobre osobine, D?ematlije koji vole D?amiju i imam koji ho?e i zna raditi, onda onda se to osjeti i rezultati uslijede.   D?ematlije Rajševe me?u prvima su otpo?eli povratak na svoja, do temelja, porušena ognjišta. Sa obnovom ku?a odmah su pripremali i prostor za vjerske aktivnosti. U po?etku je obnovljena imamska ku?a i tu se klanjate D?ume, teravije, u?ena djeca i obavljani odre?eni dnevni vaktovi.   ?im su mogu?nosti dozvolile krenulo se i sa izgradnjom D?amije, na starom temelju. Po završetku D?amije radi se na tome da ista slu?i namjeni radi koje je gra?ena.  Ove D?ematlije vole svoju D?amiju i shodno svojim mogu?nostima doprinose njenom funkcionisanju.   O D?amiji vode brigu ne samo rajševljani koji tu ?ive ve? i oni koji su tu ro?eni ali, sticajem odre?enih okolnosti, ?ive i rade u Dijaspori. Oni su u zna?ajnoj mjeri pomogli izgradnju D?amije a poma?u i njenom odr?avanju i nakon otvorenja.   Nedavno je u ovu D?amiju uvedeno centralno grijanje, zahvaljuju?i po najviše pomo?i iz Dijaspore, a prostorija za vjersku obuku opremljena je potrebnim namještajem, koja se nalazi u sastavu imamskog stana.   Svakako zna?ajna zasluga za uspješno odvijanje svih vjerskih aktivnosti u ovom D?ematu je i mjesnog imama Enes ef. Muj?inovi?a.    Do nedavno ovaj imam radio je po osnovu ugovora o djelu. Saradnjom MeD?lisa i D?emata ovaj imam je primljen u stalni radni odnos.    Ostaju nadanja da ?e iz D?emata Rajševa i dalje dolaziti dobre vijesti.

                                                                                                                                       H.F.

Saznaj više!


Žiro računi

 

Sparkasse banka – Filijala Tešanj

1990-46000-4810-618

 

Raiffeisen banka – Filijala Tešanj

1610400010350085

Kontakt podaci

Adresa

Meše Selimovića bb, naselje Stenjak,Teslić, BiH

Telefon

+387 (53) 432-978

Email

medzlic@miz-teslic.ba