HUTBA POVODOM LOKALNIH IZBORA

 19.Zulkade 1433. h.g.

05.10.2012. godine

Hvaljen i slavljen neka je Uzvišeni Allah D?.š., Onaj u ?ijoj Ruci je sva vlast, Koji je stvorio ?ivot i smrt da bi nas iskušao ko ?e od nas biti ljepšeg i boljeg djela. On je Svemogu?i, Kome svoje dove upu?ujemo mole?i Ga da nas uputi na pravi Put, da nam grijehe naše svekolike i mnogobrojne oprosti i da nas pomogne na putu dobra.

Salavat i selam neka je na Allahova Poslanika i Vjerovjesnika Muhammeda saws., lu?onošu jedine i ispravne vjere Islama, vjere koja nudi svoga nosioca sre?i ovog i spasu onog svijeta.

Draga bra?o!

Evo nas u petku, 19.Zulkade 1433. h.g. što odgovara 5. oktobar 2012. po miladu. Prekosutra, u nedjelju 07. oktobra su lokalni (opštinski) izbori u našoj domovini BiH. Ovih dana politi?ke stranke i nezavisni kandidati sprovode vrlo gromoglasno svoje predizborne kampanje. Dobar dio Bošnjaka se odlu?uje da ne ide na izbore, pod izgovorom da dr?ava ne valja, i da niko ne valja, te da zato ne?e glasati. Na taj na?in sami sebe depolitiziramo, tj. sami sebe isklju?ujemo iz savremenih politi?kih tokova i procesa. Na taj na?in sami sebe dovodimo u polo?aj da budemo objekt a ne subjekt politike i to na našu ?alost i na veliku radost naših neprijatelja.

Na prvim poslijeratnim izborima u RS-u je bilo preko 200 000 glasa?a bošnja?ke nacionalnosti, a na prošlim ih je izašlo tek nešto više od 30 000 Bošnjaka.

Šta nam govori ovaj podatak???

Govori nam da smo nacija koja ima sve manje interesa za pitanje svoje sudbine, i velikodušno to prepušta u ruke drugih.

Draga bra?o!

Vjera, porodica, D?emat (Islamska zajednica), nacija i dr?ava su neupitne kategorije u kojima se odvija ?ivot svakog muslimana i muslimanke ponaosob. Ne mo?e dr?ava ne valjati, ali vlast, tj. oni koji u ime dr?ave vladaju – mogu. Vlast treba popravljati ili mijenjati, a ne dr?avu kao teritorij, fizi?ki zavi?aj bez kojeg ?ivot na dunjaluku nije mogu?. Jer ?ovjek ne mo?e adekvatno bez dr?ave zaštiti svoj ?ivot i dostojanstvo, svoju porodicu, svoju vjeru i svoju naciju. U savremenom svijetu politi?ki poredak (polis) što zna?i ure?enost u odnosu na neko nepovredivo sjedište jeste dr?ava. Svaki narod svoje osvješ?enje posvjedo?uje sposobnoš?u da uspostavi i odr?ava ustrojstvo kojim štiti dostojanstvo i prava pojedinca. Dr?ava je, dakle, sredstvo za osiguranje uvjeta u kojima ?e biti zašti?eno ?ovjekovo dostojanstvo. Poslanik islama Muhammed a.s. je ponajbolje toga bio svjestan, ?ive?i 13 godina u Mekki bez ikakvih gra?anskih prava, bez dr?ave koja bi štitila njegovo ukupno odstojanstvo i dostojanstvo drugih muslimana, pa odmah po dolasku u Medinu pravi dr?avu, pravi D?amiju, tj. instituciju koja ?e biti mesD?id, mjesto seD?de Bogu Jedinom, koja ?e biti škola, ali i parlament i sudnica. Jer bez dr?ave i njenih institucija nema garancija zaštite i nema napretka. Ali dr?ava ne mo?e sama od sebe egzistirati, nju grade i odr?avaju njeni ?itelji, i to svi, ne samo politi?ari. Ako je grade samo politi?ari bez gra?ana, onda se dr?ava pretvara u svoj surogat. Mo?da ?e neko upitati:“ A kako ja mogu da gradim dr?avu i njom upravljam kad mi politi?ari ne daju da primirišem dr?avi!?“. Odgovor je jednostavan, to su izbori. Poluga vlasti koju u svojim rukama dr?i obi?an ?ovjek se zove izbori. Izbori su na?in da kazniš vlast ako ne valja ili da je nagradiš ako valja.

Ima nekih koji ka?u da su u islamu izbori novotarija. To prosto nije ta?no. To je velika la?! Kako su Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija r.a. došli za halife? Došli su putem izbora, niko ih nije postavio.

Postavlja se sada pitanje kako i koga glasati!? Poslušajmo šta nam Kur'an ka?e:

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Allah vam zapovijeda da odgovorne slu?be onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravi?no sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! - A Allah doista sve ?uje i vidi.”

Va?ne i povjerljive stvari jesu funkcije u vlasti. Ako to povjerimo ljudima koji su nepošteni i nesposobni, onda smo sami krivi. Ako ne glasamo, onda opet posredno dajemo svoj glas onima za koje mi smatramo da su nesposobni i nepošteni. I opet smo sami krivi.

Iza?i na izbore i glasati po svojoj savjesti, ozbiljno i odgovorno, to nije samo naše pravo, ve? prije svega naša vjerska i patriotska du?nost i obaveza i prema dragom Bogu D?.š., prema dr?avi, porodici i prema sebi.

Birajmo one za koje mislimo da su dobri vjernici, dobri stru?njaci i pošteni, i koji ?e donijeti dobro kako svima nama tako i islamskoj zajednici. Ne zaboravite, onakvi kakvi smo takva ?e nam biti i vlast.

Ja Rabbi, pomozi nam da u nedjelju izaberemo izme?u nas one koji su najbolji. Ja Rabbi, podari nam da uvijek izme?u zla i dobra izaberemo dobro. Ja Rabbi, Ti si Dobri, u?ini i nas dobrima. Daj nam dobro na dunjaluku i podari nam dobro na Ahiretu. Amin!

 

                                                                                                                                                                Glavni imam

                                                                                                                                                                D?afer ef. Gra?i?

 

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis