Datum:

PRVA RAMAZANSKA HUTBA 2013./1434.h.

 

 (Odr?ana u D?ematu Stenjak-Tesli?)

Hvaljen neka je Allah, D?.š., Svemilostivi i Samilosni Stvoritelj i Vladar Sudnjeg Dana, kome svoje dove upu?ujemo, mole?i Ga da nas na Pravu stazu uputi, da nas na toj stazi pomogne i zaštiti i da nam naše svekolike grijehe oprosti! Salavat i selam neka je na Allahovog Poslanika i Vjerovjesnika – Muhammeda, a.s., Donosioca radosne vijesti-Kur'ana ?asnog, Knjige Allahove, vje?ne upute ljudima i šifrarnika riješenja svih naših dunjalu?kih i ahiretskih problema.Sjetimo se šehida islama, šehida Bosne i Hercegovine prkosne i ponosne i šehida naše Srebrenice, naše zjenice iz koje neprestano suza te?e.
Cjenjeni D?emate!
Uzvišeni Allah, D?.š., upravo nas je po?astio da do?ekamo ovaj današnji dan. Allahu Mili, koliko po?asti u danu današnjem!
Ramazan je, ?etvrti dan, naše disanje je tespih, slavljenje Milosnog, naše jutrošnje spavanje ibadet. Hej ?ovje?e, spavaš a meleki plemeniti pisari ti pišu da ti ibadetiš. Naravno prije toga si sehurio, pa sabah klanjao. Bo?e, jesmo li svjesni Tvoje blagodati!?
Danas je i petak i evo nas na D?uma-namazu. I ovo nije D?uma kao druge D?ume. Ova vrijedi kao 70 D?uma mimo mubarek ramadana. Allahu, jesmo li svjesni Tvoje po?asti kojom nas, obi?ne smrtnike ?astiš!?
Bra?o moja, u svetoj, posljednjoj Allahovoj knjizi objavljenoj u ovom mubarek ramazanu, u knjizi koja se neprestano ?ita-Kur'anu, Svemilosni i Plemeniti ka?e:
''O vjernici (koja intima, bliskost), propisuje vam se post kao što je bio propisan i narodima prije vas da biste bili bogobojazni.'' (Bekare)
Zašto post?
Post nije puko gladovanje i kukanje kako je teško, kako je to prevazi?eno, kako je to nehumano, kako je to prestrogo, itd.

Post je uzvišeno stanje duha, kada naša duša, oslobo?ena okova tijela vine se daleko da kuša prostranstva Allahove milosti i veli?ine i otkriva smisao i svrhu svog dunjalu?kog i svru svoga ahiretskog postojanja.

Postiti zna?i u sebi, unutar sebe u?vrstiti svoju poziciju homo sapiensa (humano i inteligentno bi?e) i ubiti u sebi, unutar sebe homo neadertalca (egoisti?no, sebi?no, glupo i ru?no bi?e-stvorenje bo?ije).

Postiti zna?i biti me?u redovima meleka jer meleki nikad ne jedu niti piju, a da bi mogli neprestano bdjeti kroz prostranstva Allahova, slobodni, da bi mogli bdjeti stalno nad zapovjedima bo?ijim, svjesni svih pozicija u Univerzumu i svrhe staranja i postojanja.
Postiti zna?i kušati bliskost Allahovu, jer post je Bo?ije svojstvo. A zar ima bolje, ljepše i nje?nije topline od Allahove blizine!?

Postiti zna?i neprestano biti svjestan Allaha, D?.š., Njegova Bo?anstva i neprestano biti svjestan vlastitog ropstava u odnosu na Boga Jedinoga.
I nikome i ni?emu i nikada više. I to je sloboda, jedina mogu?a, prava i potpuna sloboda. Sloboda od hrane, od pi?a, od cigareta, od ru?nih misli, od ru?na pogleda, od ru?na slušanja. Slobodan od svoga šejtana, ?ak šta više, kad postim, kad postiš, svog šejtana si u okove zakovao, pa on sada nemo?no šejtanski kme?i i šejtanski pla?e. E za tu slobodu se ?ivot daje, šehid postaje i nad tom slobodom se bdije.

Postiti zna?i unutar sebe i svoje duše duboko zašutjeti. E, da bi mogli u miru tragati za svojim Izvorom i za svojom pradomovinom, praiskonom, prazavi?ajem, za svojim ezelom, jer samo tu u našoj pradomovini naša duša ?e da se smiri slušaju?i poj ezelski. I zato ne dam da mi domovinu uzmu, jer bez domovine ja sam osu?en da budem izbjeglica, a izbjeglica je svugdje do?ekan kao izjelica, kao sirotinja, kao bijeda, kao kuga koja siromaštvo donosi. Zato postimo da ne bismo bili izjelice, da ne bi bili bez domovovci, jer postom ?emo prona?i svoj dom, svoju domovinu, svoj poj i svoj smiraj.
Postiti zna?i tragati za odgovorom na pitanja: Ko sam? Odakle sam? Gdje sam? Kuda idem? Šta ho?u? Šta ?elim? Ovo su pitanja o našem identitetu. I post ?e nam pomo?i da shvatimo da smo mi svi bo?ija bi?a, stvorenja, bo?iji robovi, da nam je vjera islamska, da nam se nacija zove Bošnjak i da govorimo iskrenim, jasnim i lijepim jezikom bosanskim.
A moj i tvoj cilj, o mu'mine, o Bošnjo prkosni, o posta?u radosni, nisu ni dvori ni kašike zlatne, ve? D?ennet firdevski i svjetlost Allaha.
I na kraju, a mo?e komotno stajati i na po?etku, postiti zna?i pomiješati svoju dušu sa dušama šehida Bosne i Hercegovine, šehida Srebrenice, naše krvave o?ne zjenice. Ako zaboravimo Srebrenicu, ako zaboravimo genocid nad Bošnjacima Bosne ponosne, ako zaboravimo zlo?ine po?injene nad nama, bra?o, onda za nas nema smiraja, ni ovdje a ni tamo! I ovdje i tamo proganjat ?e nas sjene šehidske. A bolje je sa šehidima biti blizak, prijatelj, jaran, nego da nas oni uzmu na svoj nišan.
Ja Rabbi, primi naš post, ja Rabbi, daj nam da postimo svim svojim bi?em, ja Rabbi, oslobodi nas grijeha, ja Rabbi, spusti svoju kaznu na zlo?ince naše, ja Rabbi, uništi ih, zatri im njihovo zlo?ina?ko sjeme! Ja Rabbi, daj nam dobro ovog i budu?eg svijeta! Amin!

Hutbu odr?ao gl.imam MIZ Tesli?:
D?afer ef. Gra?i?, prof.

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis