Dužnosti svakoga čovjeka

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog    Sva zahvala pripada Allahu, od Njega pomo? i oprost tra?imo i Njemu se kajemo. Utje?emo se Allahu od zla nas samih i zla naših djela! Koga On uputi niko ga ne mo?e zavesti, a koga zavede niko ga ne mo?e uputiti. Svjedo?im da nema istinskog boga osim Allaha, jedinog bez premca, i svjedo?im da je Muhammed Allahov i rob i poslanik.

Najbolji govor je Allahov govor, a najbolja uputa je Muhammedova uputa. Najgore stvari su nove stvari u vjeri, svaka nova stvar u vjeri je novotarija, a svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru.

O ljudi bojte se svog Gospodara koji vas je od jednog ?ovjeka stvorio, od njega drugu njegovu, a od njih dvoje mnoge muškarce i ?ene stvorio! Bojte se Allaha ?ijim imenom jedni druge zaklinjete! I rodbineske veze ne kidajte! Allah zaista nad vama bdije.[1]O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznoš?u i umirite samo kao muslimani![2]O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu! On ?e vam djela vaša popraviti i grijehe oprostiti. Ko bude Allahu i Poslaniku pokoran uspijet ?e.[3]Svaki ?ovjek du?an je za ?ivota, a ?ivot je emanet dat ?ovjeku na dar, uraditi ?etvero:

  1. U?iti islamsko znanje,
  2. Vladati se po znanju,
  3. Pozivati druge,
  4. Strpiti se.

Dokaz za to je sadr?an u suri El-Asr. Rekao je Uzvišeni Allah: Tako mi vremena, ?ovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela ?ine, i koji jedni drugima istinu preporu?uju i koji jedni drugima strpljenje preporu?uju.[4] Rekao je imam Šafija: Ova sura bila bi dovoljan dokaz ljudima da Allah nije objavio ništa drugo. Izjava imama Šafije nalazi se u Ibn Kesirovom Tefsiru.Ovo ?etvero Ibn el-Kajjim navodi kao vrste borbe sa samim sobom, u djelu Zadu-l-me'ad: Prvo je da se bori sa sobom da nau?i uputu i pravu vjeru bez kojeg nema sre?e ni spasa na ovom ni onom svijetu.Drugo je da se bori sa sobom da radi po znanju nakon što je nau?io.Tre?e je da se bori sa sobom da poziva druge ka tom znanju i radu po znanju te da podu?ava uputi one koji je ne znaju.Da se bori sa sobom da se strpi na teško?ama poziva ljudi u vjeru i uznemiravanjima od strane ljudi te da to podnese radi Allaha Uzvišenog.Ko upotpuni ovo ?etvero, postat ?e iskreni Allahov rob.[5]Islamsko znanje Islamsko znanje podrazumijeva troje:

  1. Spoznaju Uzvišenog Allaha,
  2. Spoznaju vjere islama,
  3. Spoznaju poslanika, Muhammeda, alejhi selam.

Spoznaja Uzvišenog AllahaSpoznaja Uzvišenog Allaha zna?i Njegovu spoznaju srcem koja rezultira prihvatanjem i pokrnoš?u Njegovim propisima. Uzvišenog Allaha spoznajemo na dva na?ina: Znakovima u prirodi, Objavom, Kur'anom. Znakova Allahovog postojanja i mo?i u prirodi ima jako mnogo. Štaviše, sve u prirodi ukazuje na Njega i Njegovu jedno?u. Rekao je Uzvišeni Allah: Na zemlji je mnogo znakova za one koji ?vrsto vjeruju, a i u vama samima, pa zar ne vidite![6] Cijeli Kur'an govori o Allahu i centralna, ?ak, jedina tema je Allahova jedno?a, tevhid. Spoznaja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellemSpoznaja plemenitog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podrazumijeva spoznaju srcem koja rezultira prihvatanjem i slije?enjem njegovog sunneta. Rekao je Uzvišeni Allah: O vi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i nadle?nim izme?u vas! A ako se u ne?emu ne sla?ete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i drugi svijet! To je bolje i posljedice su ljepše![7]Kad se vjernici Allahu i Poslaniku Njegovu pozovu, da im On presudi, samo reknu: Slušamo i pokoravamo se! Oni ?e uspjeti.[8]Mnogo je ajeta sli?nog sadr?aja, a svi ukazuju da je spoznaja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ustvari, slije?enje njega. Spoznaja vjere islamaSpoznaja vjere islama ima dva zna?enja, op?e i posebno. Op?e zna?enje podrazumijeva spoznaju da je islam vjera robovanja Uzvišenom Allahu na na?in koji je dostavljao ljudima putem svojih poslanika od prvog ?ovjeka do Sudnjeg dana. A posebno zna?enje je spoznaja vjere koju je dostavio ljudima putem svog poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Objava data našem Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, derogirala je, u?inila neva?e?im prijašnje vjere. Danas je pravovjernik samo onaj ko je musliman po šerijatu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Islam dostavljen putem Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, je jedina ispravna i prihva?ena vjera kod Uzvišenog Allaha. Rekao je Uzvišeni Allah: Jedina prihva?ena vjera kod Allaha je islam.[9]A onaj ko ?eli neku drugu vjeru osim islama, ne?e mu biti primljena, i on ?e na drugom svijetu biti me?u gubitnicima.[10]Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.[11]Napomena Lijepo je znati dokaze za znanje o vjeri. Dokaze mo?emo razvrstiti na dvije skupine: Tradicionalne, Racionalne. U tradicionalne dokaze spadaju Kur'an i hadis. A u racionalne dokaze spada sve što nas vodi spoznaji gore navedenog putem razuma i razmišljanja. Norma za izu?avanje islamskog znanja Izu?avanje islamskog znanje je farz-ajn, personalna obaveza, svakog pojedinca u koli?ini koja mu omogu?ava da nau?i ispravno vjerovanje, obavlja ibadete i ispuni svoje me?uljudske obaveze. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Tra?enje znanja obaveza je svakog muslimana.[12] Nau?no usavršavanje islamskih oblasti je farz-kifaje, kolektivna obaveza, jednog naroda.  Vrijednost izu?avanja islamskog znanja

Rekao je Uzvišeni Allah:

Nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju.[13]?itaj, u ime Gospodara tvoga Koji stvara, stvara ?ovjeka od zakva?ka. ?itaj, plemenit je Gospodar tvoj, Koji pou?ava peru, Koji ?ovjeka pou?ava onome što ne zna.[14]Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Ko krene putem stjecanja znanja, Allah ?e mu olakšati put u D?ennet.[15]Ulema tra?enje smatra najboljim ibadetom nakon izvršenja farzova.[16]  Vladanje po islamskom znanju Vladanje po islamskom znanju zna?i raditi u skladu sa spoznajem Allaha, Poslanika i vjere. A to zna?i pokoriti se naredbama, ostaviti zabrane, izvršavati ibadete kao što su: namaz, post, zekat, haD?D?... Tako?er, izvršenje naredbi u vezi sa stvorenjima kao što su: nare?ivanje dobra i odvra?anje od zla, dava... Vladanje po znanju je plod znanja jer ko radi djela, a nema znanja sli?an je krš?anima, a ko zna a ne radi, sli?an je jevrejima. Poziv drugih - da'va Da'va je posao poslanika, alejhim selam, i poziv njihovih sljedbenika u dobru. Rekao je Uzvišeni Allah: Reci: Ovo je put moj, ja pozivam k Allahu, imaju?i jasne dokaze, ja, i svaki onaj koji me slijedi, i neka je Uzvišen Allah, ja nisam od onih koji Mu druge pridru?uju.[17]Ajet sadr?i sve ruknove ispravne islamske da've, a to su: Daija, onaj koji poziva, Onaj koga poziva, ciljna grupa da've, Tema da've, islam i islamski propisi, Metode i sredstva da've. Da'va se mo?e prenositi sa tri sredstva, to su:  ?iva rije?: hutbe, predavanja, školska i mektebska nastava... Pisana rije?: knjige, brošure, pisane fetve... Djela, lijepo ponašanje i primjena islamskih propisa na sebi i porodici. Vrijednost da've Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Tako mi Allaha, bolje je da Allah s tobom uputi jednog ?ovjeka od krda crvenih deva.[18]Tako?er je rekao: Ko uputi drugog na dobro, imat ?e nagradu kao i onaj ko radi to dobro.[19]Strpljenje Strpljenje je strpljivost u izvršavanju pokornosti, ostavljanju zabrana i suzdr?avanja od srD?be na Allahovoj odredbi ma kakva ona bila, slatka ili gorka, prijatna ili bolna. Uznemiravanje od strane ljudi je sastavni dio da'vetskog i islamskog puta uop?e. Rekao je Uzvišeni Allah:A poslanici su prije tebe la?nim smatrani, pa su trpjeli što su ih u la? ugonili i mu?ili sve dok im ne bi došla pomo? Naša – a niko ne mo?e Allahove rije?i zamijeniti – i do tebe su doprle o poslanicima neke vijesti.[20] Vrste strpljenja, sabura Strpljenja imamo tri vrste:Strpljenje u izvršavanju pokornosti, Strpljenje u ostavljanju zabrana, Strpljenje na Allahovim odredbama. Daije, imami, islamski djelatnici su ljudi kojima je strpljenje najpotrebnije. ?esto se dogodi da plodove svoga rada ne vide za ?ivota, ali to nije problem za njih jer njihov krajnji cilj je Allahovo zadovoljstvo, ulazak u D?ennet. Allah najbolje zna.Neka je salavat i selam na najboljeg poslanika, Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve sljedbenike do Sudnjeg dana!                                                                                                                          Huseinbaši? Elvedin ef.prof.[1] En-Nisa', 1
[2] Alu Imran, 102
[3] El-Ahzab, 71 i 72
[4] El-Asr, 1-3
[5] Zadu-l-me'ad, 1/
[6] Ez-Zarijat, 20 i 21.
[7] En-Nisa', 59
[8] En-Nur, 51
[9] Alu Imran, 19
[10] Alu Imran, 85
[11] El-Maide, 3
[12] Ebu Davud.
[13] Ez-Zumer, 9
[14] El-Alek, 1-5
[15] Muslim.
[16] Vidi: Me?dmu'-l-fetava, Ibn Tejmijje; El-MeD?mu', Nevevi.
[17] Jusuf, 107
[18] Muttefekun alejhi.
[19] Muslim.
[20] El-En'am, 32
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis