Vakifi d?amije 

  PRIMJER U KOJI SE TREBA UGLEDATI

S m a j l - Smajo    S m a j l o v i ?

   Iz d?emata Stenjak-Tesli? ve?ina d?ematlija koji ?ive ili rade u Dijaspori dali su priloge za izgradnju d?amije i znaèajan su oslonac u ovoj hairli akciji. Istina, radi se o razlièitim prilozima. Ima priloga koji su primjereni mogu?nostima davaoca, èiji prilozi su za isticanje i pohvalu a ima i oni koji su samo reda radi dali simboli?ne priloge, èesto u iznosima manjim od priloga koje daju siromašni bosanski penzioneri.  O?ekivanja su da ?e i ovi popraviti svoj imiD?.

   Ovdje iznosim jedan svijetli primjer vakifa koji ?ivi i radi u Švedskoj a ?vrsto je vezan za svoj Stenjak i svoju D?amiju, radi se o Smajlovi? Smajlu-Smaji, sin rahmetli Alje.

   Smajo, tako ga zovu, i njegova hanuma Fata dali su u zna?ajnim iznosima priloge za  izgradnju D?amije i stekli su status vakifa. Me?utim,

   S koliko ljubavi i zanosa je pristupio ispunjenju svog obe?anja govori i ?injenica da je došao iz Švedske samo zbog toga da li?no ugradi keramiku na D?amiji. Kao vrstan kerami?ar mogao raditi ove poslove u Švedskoj a platiti ugradnju plo?ica na D?amiji drugom majstoru, ?ime bi ukupna cijena koštanja bila puno manja. Me?utim, on je ?elio li?no do?i i sobom to uraditi bez obzira na cijenu.

   Na kraju, šta re?i. Kada bi imali više ovakvih primjera D?amija bi se puno br?e završila. Ako je teško pojedincima u?inuti ovakve ?rtve moglo bi se udru?iti više osoba na izvo?enju pojedinih radova, kao što su: instalacija grijanja, izgradnja mihraba, malterisanje D?amije s vana, ure?enje okoliša, oblaganje mermerom ulaznog dijela D?amije, itd, itd.

 

Smaji Smajlovi?u i njegovoj porodici izra?avamo veliku zahvalnost na u?injenom dobru, uz molbu dragom Allahu da ih nagradi lijepim zdravljem i ostalim dobrotama.

 

  Ovo je primjer za ugled, pa  b u j r u m  i ostalim koji mogu, o?ekujemo vas . . .  

 

                                                                                                U ime Gra?evinskog odbora

                                                                                                             Halilovi? Fadil  

                       

haD?i Hakija Zukanovi?

      haD?ija Hakija sa hanumom Alemom                           haD?ija Hakija sa sinovima Munirom i Fikretom

                                   

U izgradnji  D?amije u Stenjaku-Tesli?u dosta je imena koja su zaslu?ila da budu spomenuta i da se o istima ostavi trag, radi pouke i poruke onima koji koji to neznaju, a pogotovu radi budu?ih generacija.

  Neka od zaslu?nih imena bi?e spomenuta na ovoj stranici, neka u Biltenu, koji ?e uraditi Gra?evinski odbor, a sigurno je da ?e neki, ?iji doprinos je zna?ajan, ostati nezapa?eni, od strane ljudi, ali ?e sva?iji doprinos bit ?e zabilje?en u glavnoj evidenciji, tj. u evidenciji kod Svemogu?eg Allaha, koja je i najbitnija.

  Ljubav i doprinos ovoj D?amiji koju je pokazao haD?i Hakija Zukanovi? vrijedno je pa?nje i poštovanja. U najkra?em to se mo?e potvrditi slijede?im ?injenicama: u postupku dobivanja gra?evinske dozvole tra?eno je da se temelji D?amija odmaknnu od Hakijine me?e tri metra, što bi tra?ilo promjenu projektne dokumentacije i došlo bi do smanjenja objekta. Bez ikakvog kolebanja haD?ija i njegova porodica dali su pismenu saglasnost da se D?amija postavi do njihove me?e, tako da strehe kapaju na njihovu parcelu, što se ti?e nov?anog doprinosa za D?amiju on i njegova haD?inca Alema  spadaju u vakife prve kategorije,mada je obolio i daleko je od D?amije, u Holandiji, prisutan je stalni interes kako te?e izgradnja D?amije.

 Smatram zna?ajnim spomenuti da se ljubav prema D?amiji i konkretna pomo? haD?i Hakije i Aleme prenijela i na njihovu širu porodicu, sinove, k?eri, snahe, unu?ad i ostale. Svi su oni dali zna?ajne nov?ane doprinose za svoju D?amiju i djeluju pozitivno prema ostalim. Na njih se uvijek moglo oslonit kada nešto zatreba i nikada im nije smetala buka u toku rada i zakr?enost terena materijalima,

  Ina?e, haD?i Hakija je vrlo tempramentna i prijatna osoba, o  kojem bi se moglo  puno  pou?nog i zanimljivog re?i. Poenta ove zabilješke je da se naglasi njegova velika ljubav i pomo? u izgradnji ove D?amije. D?ematlije ovo trebaju znati i cijeniti. Da je ve?ina Dijasporaca iskazala bar pribli?an odnos prema izgradnji ove D?amije kao haD?ija i njegova djeca D?amija bi do sada bila završena. Ali, ima još prilike da se poprave oni koji su podbacili.

  HaD?iji ?elimo Allahovu nagradu za u?injne hajrate i lijepo zdravlje.

 

                                                                                                                                                                     Halilovi? Fadil

 U NOVOJ D?AMIJI OBAVLJENA PRVA TERAVIJA

 

Nakon što je završeno malterisanje i jednim dijelom postavljanje fasade na centralnoij kupoli D?ematlije su dale prijedlog  da se teravije klanjaju u novoj D?amiji, iz razloga što je velika vru?ina u prostoriji gdje se sada klanjaju teravije, u potkrovlju stambene zgrade, i prili?no je naporno iza?i starijim i bolesnim D?ematlijama.

    Nakon što je pripremljen prostor u novoj D?amiji, 12. no? Ramazana – 31. 08. ove godine  obavljena je prva teravija u novoj D?amiji.

    Prije teravije prou?en je jasin a nakon teravije Tevhid za D?ematlije – vakife – koji su u me?uvremenu preselili na Ahiret.

    Nakon prou?enog Tevhida prigodna obra?anja imali su mjesni imam Zolota Mirza ef. i Halilovi? Fadil ef., prijeratni i ratni imam ovog D?emata.

    Mirza ef. je ukazao na zna?aj izgradnje D?amije i potrebu da D?amija bude u funkciji radi koje je i gra?ena.

    Fadil ef. se podsjetio na vrijeme kada je donešena odluka o gradnji D?amije, obzirom da je bio dio D?emata koji je donio takvu odluku, prije 18 godina.

    Rat i njegove posljedice nisu pokolebale ove D?ematlije da odustanu od gradnje D?amije. Velik je broj D?ematlija u me?uvremenu umro, a koji su u?estvovali u donošenju odluke o gradnji D?amije, ali ostala su njihova djeca i unuci koji su nastavili tamo gdje su ovi stali.

Svi prisutni bili su sretni i zadovoljni što je D?amija došla do ove faze, ali i odlu?ni da se nastave radovi do kona?nog završetka.

Ako Bog da, nakon Ramazana, D?emat se vra?a na prethodno mjesto, u potkrovlje zgrade, a radovi na D?amiji se nastavljaju. Vrlo je vjerovatno da ?e se pristupiti postavljannju centralnog grijanja, sve zavisi od finansijske podrške koja bude dolazila.

U svakom slu?aju, u toku ove godine dosta je ura?eno a nadamo se da ?e sve hairli biti i u narednom periodu.    

                                                                                                         Gra?evinski odbor

   Active Image

  Active Image

  Active Image 

 

 Active Image

 NASTAVAK RADOVA ODVIJA SE PO PLANU

    Planirani radovi na malterisanju unutrašnosti D?amije odvijaju se veoma dobro. Preko hiljadu kvadrata izmalterisano je akcijama gra?evinaca iz ovog D?emata, koje su predvodili:

 

 • Alagi? Asim – A?o,
 • Kopi? Esad,
 • Lugonji? Bajro,
 • Muši? Esad – Tolja i
 • Terzi? Suad.
 •  

  Ovim dobrovoljnim radom ušte?eno je preko 7.000,00 KM. Otpo?eli su radovi na malterisanju i stavljanju fasade na glavnu kupolu.Visina kupole je 20 m. i trebalo je zna?ajna koli?ina skele. Radovi se izvode kvalitettno i od najboljih materijala. Nadamo se, ako Bog da, da ?e do Ramazana sva unutrašnjost D?amije biti izmalterisana. Kao zna?ajno ?elimo ista?i da je na  D?amiji postavljena cjelokupna stolarija, istina još nije sve pla?eno.

   Nastavak radova uslijedio je zahvaljuju?i odre?enom broju priloga iz D?emata, ponajviše od ljudi koji rade u Dijaspori. Istina, bilo je i priloga iz drugih D?emata i sa podru?ja drugih MeD?lisa.

   Svima velika hvala, pogotovu onima koji to ?ine nekoliko puta i to u iznosima koji su za pohvaliti.  Plan gra?evinskog odbora je da se nakon Ramazana, ukoliko se dobiju o?ekivana  sredstva, pristupi postavljanju centralnog grijanja, što ?e biti zna?ajna finansijska stavka.

 Isti?emo jednu korisnu incijativu, koju treba podr?ati.

   Naime, Zukanovi? Alija,  supruga Munira, i njena snaha Amela, supruga sina Munira, pored do sada zna?ajnih  priloga za D?amiju dale su prijedlog da se ?ene iz ovog D?emata, u prvom redu one koje ?ive i rade u Dijaspori, organizuju i kupe glavni luster za D?amiju i   t e p i h e. Ne samo prijedlog ve? su, ove D?ematlijke, dale i svoje priloge za ovu namjenu u iznosu  od 1.000,00 KM, njih dvije po 500 KM

    Kada bi se muslimanke Stenjaka i Tesli?a, koje ?ive i rade u Dijaspori, masovno odazvale svojim prilozima, makar i sa znatno manjim iznosima, mogao bi se kupiti dobar luster i svi tepisi.

Podrazumijeva se da nisu isklju?ene od priloga ni ?ene koje su u Bosni, ali od onih iz vana  o?ekuje se više. Uvjereni smo da ?e ova akcija uspjeti, jer Muslimanke vole D?amiju i one ?e to svojim odnosom i dokazati.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

                                                                                                                 Gra?evinski odbor

 

AKTIVNOSTI NA D?AMIJI U TOKU 2008. GODINE    

    Te?ište aktivnosti u toku 2008. godine bilo je na završetku pokriva?kih radova i obezbje?ivanju sredstava za iste. Sa zadovoljstvom isti?emo da su ovi poslovi okon?ani, kako u gra?evinskom takon i u finansijskom pogledu.    

   ?elimo naglasiti jednu bitnu stvar, desni dio D?amije, po prvobitnom projektu, trebao je biti pokriven ravnim krovom. Gra?evinski odbor je procijenio da je ravni krov za ovo podneblje neprakti?an i da se ovim na?inom gubi zna?ajna površina D?amije.    

   Donijeta je odluka se umjesto ravnog krova uradi potkupolni krov. Obzirom da je to zahtijevalo izmjenu projekta i dobivanje nove urbanisti?ke i gra?evinske dozvole. Sve aktivnosti u vezi ove izmjene su sprovedene i krov je ura?en na novi na?in..    

   Sa ovim na?inom D?amija je dobila novih  130 (stotrideset) kvadrata korisne površine, koji mo?e poslu?iti za razne svrhe, a vanjski izgled D?amije postao je puno ljepši     

   Pokrivanje svih kupola bakrom, sa olucima, je koštalo 175 hiljada KM a pokrivanje do sada ravnog dijela, gdje se dobila gore nazna?ena površina, koštalo je, sa prate?im troškovima, oko 40 hiljada KM.    

   Mo?e se re?i da je cijena svih pokriva?kih radova iznosila 215 hiljada KM.       

   Osim pokriva?kih radova na D?amiji su ura?eni i slijedee?i poslovi: 

 • sve prezide su ura?ene i
 • elektroinstalacija, na grubo, ura?ena je u zna?ajnom dijelu.

 

 

Gra?evinski odbor, za dosadašnje radove, nema dugova, ali ni gotovih sredstava za nastavak radova.

O?ekujemo da ?e tesli?ki Muslimani, prije svega D?ematlije ove D?amije, i dalje svojim prilozima pratiti izgradnju ovog nama dragog i potrebnog vjerskog objekta.

 

  Posebna o?ekivanja su od onih D?ematlija koji do sada nisu mogli pomo?i izgradnju D?amije ili su to u?inuli sa simboli?nim prilozima da to sada urade. Ve? je peta godina kako je izgradnja zapo?ela i bili bi prestreni ako bi se u ovoj godini završila. Da li ?emo u toj namjeri uspjeti zavisi od podrške  koju budemo imali.

 

Planovi za 2009. godinu    U toku ove godine planirano je izvo?enje slijede?ih radova:

 • završavanje elektroinstalacije,
 • postavljanje vodoinstalacije,
 • malterisanje,
 • kupovina i postavljanje stolarije,
 • instalacija grijanja,
 • ostali poslovi, za koje bude finansijske mogu?nosti. 

 Koliko nam je poznato u zna?ajnom broju D?emata koji su gradili D?amije kada bi se došlo u fazu u kojoj se nalazi naša D?amija javljali bi se pojedinci  ili grupe D?ematlija koji bi platili jedan ili više prozora za D?amiju, djelimi?no ili u cjelosti finasirali instalaciju grijanja ili bi preuzimali finasiranje nekih drugih poslova u cilju završavanja D?amije.

   Vjerujemo u dobrotu naših D?ematlija i njihovu ljubav prema D?amiji te o?ekujemo da ?e biti pojedinaca ili grupa D?ematlija koji ?e kupovinom jednog ili više prozora, ili vrata, doprinijeti ubrzanom završetku ovog Bo?ijeg hrama. Sa zadovoljstvom isti?emo da se prijavio jedan Musliman sa podru?ja Tesli?a, koji nije iz ovog D?emata, da ?e finansirati pravljenje i ugradnju ulaznih vrata na D?amiji, a to je najskuplja pojedina?na stavka kod stolarije.

 

   Sve informacije u vezi izgradnje mogu se dobiti putem telefona MeD?lisa IZ Tesli? ili na E-mail adresu koja se nalazi na ovoj Web stranici.

 

  Posjetiocima ove stranice ?elimo istinsko dobro u 1430. hiD?retskoj, odnosno 2009. godini.

 

                                                                                            Gra?evinski odbor

    

  Kratki video zapis o izgradnji D?amije u Tesli?u, naselje Stenjak:

{flv}Dzamija_Teslic{/flv}

 

    

                                       

       Dana 18.04.2003 godine formiran je Gra?evinski odbor za izgradnju D?amije Stenjak-Tesli?. Gradska D?amija do?ivjela je sudbinu ostalih 16 D?amija i mesD?ida u Tesli?u. Novoformirani odbor je brojao 12 ?lanova, na ?elu sa predsjednikom Adilom Osmanovi?em i dva potpredsjednika, Mujom Zukanovi?em, i Miralemom Merjemi?em. Odmah se krenulo sa obezbje?enjem potrebne dokumentacije, inicijalnih finansijskih sredstava,neophodne ekshumacije iz harema D?amije. U subotu 23.04.2005 godine sve?ano su otpo?eli prvi radovi.Korisna površina objekta iznosi oko 430 m2 i zbog planiranih prate?ih sadr?aja ima?e funkciju Islamskog centra. U 2004 godini do kraja gra?evinske sezone završeni su radovi na temelju i utrošena su postoje?a finansijska sredstva. U 2005 godini se nastavljaju aktivnosti prikupljanja finansijskih sredstava i nastavka gradnje. Isti?emo D?ematliju Jusufovi? Sejdu koji je donirao potrebnu koli?inu cigle za D?amiju. Time se sti?u uslovi za nastavak gradnje, te Gra?evinski odbor donosi odluku da tu fazu izgrade D?ematlije radnim akcijama. Akcija je planirana da traje najmanje ?etiri dana .Gra?evinski odbor je pozvao D?ematlije, što je rezultiralo masovnim odzivom, tako da smo okon?ali svepredvi?ene radove u samo jednom danu. U akciji 23.04.2005 godine je u?estvovalo oko stotinu ljudi. Za nastavak gradnje, a to su bili kompletni betonski radovi tenderom je odabran izvo?a? DOO INTER Matuzi?i zbog obimnosti objekta i obezbje?enja finansijske potpore za gradnju.

Gra?evinski odbor je poduzeo niz mjera: 

 • Redovno transparento izvještavanje o prilivu i utrošku finansijskih sredstava 
 • Odabir izvo?a?a putem tendera  
 • Otvaranje WEB sajta            
 • Štampanje propagandnog materijala
 • Odluku o dodjeli vakufnama i “ Vakifi D?amije” 
 • Mogu?nost uplate sredstava direktno na blagajni, ?iralno, ili direktno finansiranjem odre?ene faze radova.  

    U toku 2006 godine uslijedio je nastavak prikupljanja sredstava i po?etak izgradnje munare, završetak radova na izgradnji munare bio je maj mjesec 2007 godine. Javnim oglašavanjem nastavljen je odabir izvo?a?a radova na pokrivanju objekta ova zahtjevna i osjetljiva faza nastavka gradnje zahtjeva i znatna sredstva najpovoljniji bila je firma Agrokop iz Travnika i otpo?eti su radovi na pokrivanju objekta 15.06.2007 godine. Gra?evinski odbor  donio je jednoglasno Odluku da se mora i?i na zaštitu i pokrivanje ve? ura?enog, i nastavak aktivnosti na prikupljanju sredstava. Za ove radove potrebno je obezbjediti oko 230.000,00 KM. Vrijednost do sada izvedenih radova se procjenjuje oko 295.000,00 KM. Do sada je prikupljeno 268. 855,06 KM, a utrošeno 265. 485,90 KM.  ?elimo se posebno zahvaliti svim dosadašnjim donatorima i pozvati Vas da nam se pridru?ite u ovom hairli poslu. Allah D?.š.poma?e iskrene robove!   

 

 Na sjednici Gra?evinskog odbora za izgradnju Gradske D?amije, Stenjak – Tesli?, odr?anoj 25.11.2004 godine Gra?evinski odbor je donio                                                                         

O D L U K U 

o kriterijima dodjele zahvalnica i vakufnama donatorima za izgradnju D?amije, i to kako slijedi:   

1. ZAHVALNICA  se dodjeljuje za prilog od 100,oo – 1000,oo km. Dodjeljuje je blagajnik odmah po uplati priloga. 

2. VAKUFNAMA  se dodjeljuje za prilog od 1000,oo km i više.Vakufnama je posebno izra?ena i dodjeljiva?e se javno, petkom poslije D?ume namaza.  

3. PLO?A “VAKIFI D?AMIJE” na kojoj ?e biti ispisana imena svih oni koji za izgradnju D?amije uplate iznos od 3000,oo km i više. Plo?a sa imenima ?e, ako Bogda, po okon?anju izgradnje, biti postavljena na vidno mjesto u haremu D?amije. Imam D?amije ?e, redovito, uz ramazan, u?iti hatmu za doti?ne osobe ili  njihove roditelje.  Molimo Allaha D?.š. da nam pomogne u ovom hairli poslu a sve one, koji ulo?e svoj trud ili imetak, obilato nagradi na oba svijeta- Amin!


Žiro računi

 

Sparkasse banka – Filijala Tešanj

1990-46000-4810-618

 

Raiffeisen banka – Filijala Tešanj

1610400010350085

Kontakt podaci

Adresa

Meše Selimovića bb, naselje Stenjak,Teslić, BiH

Telefon

+387 (53) 432-978

Email

medzlic@miz-teslic.ba