Putovao Isa a.s. sa jednim èovjekom pa pošto silno ogladniše i doðoše u blizinu nekog sela Isa mu reèe davši mu nekoliko novaca:
- Idi i nabavi nam nešto za jelo!
Èovjek ode a Isa se pripremi za namaz i poðe da klanja. Kada èovjek doðe donese sa sobom tri pogaèice i sjede is?ekuju?i da Isa završi svoj namaz, a kako mu se to ?ekanje odulji on pojede jednu poga?u.
Isa je, kada je ?ovjek dolazio, primjetio da on nosi tri poga?e, a kada završi namaz vidje da imaju samo dvije te on upita ?ovjeka:
- Gdje je ona tre?a poga?ica?
?ovjek odgovori: - Samo dvije poga?e sam donio!
Onda oni pojedoše te dvije poga?e i krenuše dalje. Kasnije nai?oše na krdo gazela koje su pasle travu i Isa pozva jednu gazelu koja im odmah sama do?e. Oni je zaklaše i jedoše koliko im je bilo potrebno, pa onda Isa re?e tom ?ovjeku:
- Tako ti onoga koji ti je omogu?io da vidiš ovo ?udo, reci mi ko je pojeo onu tre?u poga?u?
?ovjek odgovori: - Samo dvije poga?e sam donio!
Oni krenuše dalje i do?oše u neko selo a Isa pozva Uzvišenog Allaha da im dadne nekog ko ?e ih izvijestiti o tom selu. Allahovim izunom i mo?i jedna cigla progovori i izvijesti ih o svemu što je Isa pitao i htjeo da zna. ?ovjek koji putovaše s njim se ?udio svemu tome, a Isa ga opet upita?
- Tako ti onoga ko ti je dao da vidiš ovo ?udo, reci mi ko je pojeo onu tre?u poga?icu?
?ovjek opet odgovori: - Samo dvije poga?e su bile!
Nakon što su krenuli dalje nai?oše na jednu rijeku a Isa uze ?ovjeka za ruku i pre?oše preko rijeke hodaju?i po površini vode. ?ovjek za?u?eno uzviknu:
-Subhanallah!
Isa ga i tada upita za onu tre?u poga?u, a ?ovjek opet jednako odgovori da su samo dvije poga?e i bile!
Idu?i dalje nai?oše na napušteno selo, a na sred sela tri velike gomile pijeska. Isa tada re?e: - Sa Allahovim izunom budi zlato!
Na veliko ?u?enje tog ?ovjeka sve tri hrpe pijeska se pretvoriše u tri hrpe zlata, a Isa dalje re?e:
- Jedna hrpa meni, jedna tebi, a tre?a onom ko je pojeo onu tre?u poga?u!
Tada ?ovjek uzviknu: - Ja sam pojeo onu tre?u poga?u!
Isa mu dade sve tri hrpe zlata i napusti ga te ode svojim putem, a ?ovjek ostade ne znaju?i kako toliko zlato da ponese sa sohom.
Tuda nai?oše tri ?ovjeka, razbojnika, pa kada ga vidješe sa tim zlatom ubiše ga kako hi sve uzeli sebi. Onda jednog izme?u sebe poslaše u susjedno selo po hranu, a kada on ode re?e jedan od one dvojice što ostadoše drugome: - Kada onaj do?e ubi?emo ga i svo zlato podijeliti izme?u nas dvojice! - Drugi razbojnik se odmah slo?i s tim.
Što se ti?e onog tre?eg, on ode razmišljaju?i kako da se riješi svojih ortaka. Tako odlu?i da u hranu koju im donese stavi otrova, pa kada je njih dvojica pojedu da se otruju.
On tako uradi, donese hranu, a ova dvojica ga po dogovoru ubiju a zatim pojedu onu otrovanu hranu pa i njih obojica umru!!
Kasnije Isa ponovo tuda nai?e pa kada ih ?etvoricu ugleda kako mrtvi le?e oko onog zlata re?e: - Ovako dunjaluk postupa sa onima koji se samo za dunjaluk bore!


Žiro računi

 

Sparkasse banka – Filijala Tešanj

1990-46000-4810-618

 

Raiffeisen banka – Filijala Tešanj

1610400010350085

Kontakt podaci

Adresa

Meše Selimovića bb, naselje Stenjak,Teslić, BiH

Telefon

+387 (53) 432-978

Email

medzlic@miz-teslic.ba