Zahvala Allahu, Uzvišenom, koji nam daje nepobrojene blagodati. Salavat i selam na Allahovog Miljenika, Muhammeda, a.s., njegovu porodicu, ashabe i sve one koji su ?ivjeli sa istinom na srcu! U ovim mubarek trenucima d?ume sjetimo se i naših najboljih sinova, šehida!

            Gospodar svjetova nas na dosta mjesta u Kur’anu podje?a, nareðuje i objašnjava bogobojaznost. On, Uzvišeni, ka?e: ”O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznoš?u i ne umirite drugaèije osim kao muslimani.” (Ali Imran, 102.) ”Allaha se bojte koliko god mo?ete…” (Tegabun, 16.) ”O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu” (Al-Ahzab, 70.)

            Na pitanje šta je takvaluk ili bogobojaznost, Alija ibn Ebi Talib, r.a., je rekao: ”Bogobojaznost – to je strah od Velièanstvenog, vjerovanje u Objavu, zadovoljenje sa malim i priprema za Dan povratka.”  S pravom se mo?emo upitati: koliko je danas bogobojaznih, koliko nas koji se muslimanima zovemo je onih koji se istinski Boga boje! Biti bogobojazan znaèi biti svjestan Boga na svakom mjestu jer je takvaluk-bogobojaznost svijest o bo?ijoj sveprisutnosti. La?u, kradu, varaju, podmi?uju, korumpirani su, podme?u, spletkare, otimaju, uzurpiraju, i još svašta slièno mnogi oni koji se muslimanima zovu kao da ne strahuju od Svevišnjeg, kao da ne vjeruju u Objavu i kao da misle da im Dan povratka ne?e nikad do?i! Mo?emo re?i da nam takvaluka-bogobojaznosti fali.

Poslanik, a.s., nas uèi ša je istinska vjera kada ka?e: ”Iman-vjera nije u praznim ?eljama, u slatkorjeèivosti”, jer ko je bio slatkorjeèiviji od munafika koji su prednjaèili i u slavatima na poslanika, Muhammeda, a.s., i koji suèak i d?amiju sagradili,  ”…ve? je iman u onome što srce osje?a, što srce pro?ima i što se djelom potvrðuje.” Allah, d?.š., je bogobojaznost smjestio na najsigurnije mjesto, u èovjekovo srce pa Poslanik, a.s., jedne prilika ashabima ka?e:”Bogobojaznost je ovdje”-ponavljaju?i tri puta pokazuju?i na svoja prsa, svoje srce. Tamo, gdje ne mo?e do?i niko osim Allaha, d?.š. Zato Allah, d?.š., na nekoliko mjesta u Kur’anu ka?e: ”…samo Allah zna šta srca kriju!” (Šura, 24.)

Vlast, sistem, tiranin,  neka sila i sl.sve ti mogu oduzeti, i ku?u, i njivu, i radno mjesto, i odje?u s tebe ali odje?u bogobojaznosti ti nemogu uzeti. Doista je bogobojaznost najve?a vrijednost ovog svijeta za koju ?e mnogi biti spremni u jednom trenutku dati sve, i roditelje, i ?enu i djecu, samo da dobiju jedno dobro djelo koje je pro?eto bogobojaznoš?u. Na onom svijetu ?emo imati najviše koristi od bogobojaznosti. Ka?e Resulullah: ”Na Sudnjem danu ?e do?i roditelj djetetu svome i re?i: ‘O sine, jesam li ja bio dobar prema tebi?’ –’Jesi.’ Jesam li te odgojio?’ – ‘Jesi.’ ‘Jesam li te školiovao i na stjecanje znanja usmjerio?’ – ‘Jesi.’ ‘Jesam li te o?enio?’ – ‘Jesi.’ ‘Ima li jedno dobro djelo da mi dað danas?’ Sin ?e zaplakati i re?i: ‘Babo, ja bih ti dao, ali nemam ni ja, i meni je potrebna odje?a bogobojaznosti!” Isti odgovor ?e dobiti i sin kada bude pitao svog roditelja.  Na Dunjaluku smo putnici oji trebaju ponijeti ono što im je za puta najpotrebnije. Po?urimo da se opskrbimo bogobojaznoš?u jer Uzvišeni ka?e: ”Pripremite se, ponesite poputbinu, a najbolja poputbina je bogobojaznost i bojte se Mene, o umom obdareni!”

Bogobojaznost je lijek za dvije bolesti današnjice, lijek za beznaðe i naizgled nemogu?nost izlaska iz teške situacije te je lijek za one koji se boje za opskrbu. Uzvišeni ka?e: ”…a onome ko se Allaha boji, On ?e izlaz na?i i opskrbit ?e ga odakle se i ne nada…” (Talak, 2.-3.)         

Danas je sve više onih koji u oèaj padaju kada ih pritisnu teške ?ivotne neda?e, bolest, tuga, depresija, kriza i slièno. Sve je više mladih koji se ne odluèuju na brak boje?i se za opskrbu i sve je više onih koji se prepuste šejtanu i jadikovanju u teškoj situaciju kada ne vide izlaz. Takvima, a i nama svima je pravi primjer Ibrahim, a.s. Ibrahimu, a.s., je izlaz iz teške situacije pru?ila bogobojaznost. Biva baèen u vatru tolike velièine da ni jedna ptica nije mogla iznad tog pojasa da preleti i toliko veliku da ga iz katapulta bacaju a bacaju ga golog, bez odje?e. Ali Ibrahim, a.s., je imao najbolju odje?u kako Uzvišeni ka?e:”..a odje?a bogobojaznosti je najbolja odje?a!” Tu mu odje?u niko nije mogao skinuti! Ni nama niko tu odje?u ne?e mo?i skinuti osim ako je mi svojim grijesima ne skinemo, ne daj Bo?e!

U ratu smo sa šejtanom i sa drugim neprijateljima a za tu borbu nam je bogobojaznost najbolje oru?je. Hazreti Omer, r.a., jedanput je oporuèio svom vojskovoði: ”Oporuèujem tebi i tvojima da se Allaha bojite, u svakom trenutku, jer je bogobojaznost najjaèe oru?je u borbi. Poruèujem tebi i tvojima da se više bojite svojih grijeha nego neprijatelja jer vojska grijeha je mnogo opasnija. Ako budemo isti u griješenju, ne?emo im ništa mo?i, jer ih je više i bolje su naouru?ani. Zato, stidite se Allaha i nemojte na Njegovom putu griješiti!”

Molimo Uzvišenog Allaha da budemo svjesni višestruke koristi bogobojaznosti i na Dunjaluku i na Ahiretu! Amin!

Sifet Had?i?


Žiro računi

 

Sparkasse banka – Filijala Tešanj

1990-46000-4810-618

 

Raiffeisen banka – Filijala Tešanj

1610400010350085

Kontakt podaci

Adresa

Meše Selimovića bb, naselje Stenjak,Teslić, BiH

Telefon

+387 (53) 432-978

Email

medzlic@miz-teslic.ba