MONOGRAFIJA DŽEMATA STENJAK-TESLIĆ

 

MED?LIS  ISLAMSKE ZAJEDNICE  TESLI?

D?EMATSKI ODBOR STENJAK-TESLI?

 

MONOGRAFIJA D?EMATA STENJAK-TESLI?

 

P o š t o v a n i !

 

                 Ove godine navršava se punih 90 godina od osnivanja D?emata Stenjak-Tesli?.

Ova zna?ajna godišnjica u našem D?ematu bi?e obilje?ena na prigodan na?in. Pored ostalog

planirano je i izdavanje monografije koja opisuje 90 godina postojanja ovog D?emata.

Ova kniga govori o dobrim ljudima koji su osnovali D?emat i ?uvali ga u proteklom periodu, o

njihovim uspjesima i poteško?ama. Dobar dio knjige obra?uje vrijeme i doga?aje kada ovdje nije bilo ni D?amije ni D?ematlija i vrijeme kada su se D?ematlije vratile i sebi D?amiju izgradile.

                 Da bi se ova knjiga mogla izdati, pogotovu kvalitetno uraditi, potrebna su zna?ajna

sredstva  koja ovaj D?emat trenutno nema.

Ra?unaju?i na vašu ljubav i privr?enost ovom D?ematu i ovom mjestu, obra?amo se molbom da

pomognete izdavanju ove knjige, ?ije pisanje je u završnoj fazi. Svoju eventualnu odluku da ?elite pomo?i, mo?ete, na neki na?in, saopštiti nekom od ?lanova D?ematskog odbora ili nekom od vaše familije koja ?ivi u D?ematu, kako bismo mogli procijeniti i utvrditi ta?nu dinamiku štampanja i objave knjige.

Svaki iznos primamo sa zahvalnoš?u uz odgovaraju?u priznanicu, kao i do sada, a donatorima ve?ih iznosa bi?e uru?en besplatan primjerak ove monografije D?emata. 

Svakako, da ?ete u?initi dobro djelo, ako svoje ro?ake i prijatelje upoznate sa ovom akcijom i

preporu?ite da nam u tome pomognu. Ovo je prva knjiga koja opisuje naš D?emat i smatramo za potrebu da se ona izda, pogotovu, kada je to povezano sa ovako zna?ajnom godišnjicom.

 

O?ekuju?i vaš pozitivan odgovor iskreno vas selamimo i ?elimo svako dobro vama i vašim porodicama.

 

Es-selamu  alejkum we rahmetullahi we berekatuhu!

 

 

Imam D?emata                                                                                                   Mutevelija D?emata

HaD?i? ef. Sifet, prof.                                                                                             Zukanovi? Elvir

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis