AKTIVNOSTI U DŽEMATU STENJAK-TESLIĆ 2013. I PLAN ZA 2014.

 

                D?emat Stenjak-Tesli? je krajem januara 2014. Na svojoj godišnjoj skupštini analizirao aktivnosti realizovane u prošlom periodu i trenutno finansijsko stanje sa prijedlozima aktivnosti i sadr?aja koji se planiraju u 2014. godini.

Tom prilikom je konstatovano da se u svakom pogledu i po sadr?aju i po broju aktivnosti radi o jednom najaktivnijem D?ematu na podru?ju MIZ Tesli? ali i jednom od aktivnijih na podru?ju Muftijstva  zeni?kog.

Vjerske aktivnosti:

A)    Mekteb

Broj upisanih u mekteb je porastao sa 76 na 81 koji su podijeljeni u tri grupe. Na takmi?enju polaznici ovog mekteba su ostvarili zapa?en plasman i imali smo svoga predstavnika na takmi?enju nivoa Muftijstva zeni?kog, Almu Mahalbaši? koja je trenutno u?enik Behram-begove  medrese u Tuzli. Na završnim ispitima smo dijelili prvo mjesto sa D?ematom Kamenica.

U toku ramazana je organizovana omladinska mukabela i omladinski iftari te dvije edukativne ekskurzije zahvaljuju?i mektebskom fondu koji funkcioniše ve? preko tri godine.

B)     Javni programi i manifestacije(predavanja, tribine, mevludi...)

1.     Hatma-dove, 10.marta, prisutan dr.Amir ef. Kari?, šef vjer.-prosvjetne sluzbe

2.     D?uma-namaz i predavanje u aprilu- muftija zeni?ki,

3.     Predavanje za ?ene- muallima prof.Amina Sulji?

4.     Ve?er Kur'ana, 05.maj, u?a?i: hfz.Nijaz Malagi?,hfz. Hidajet Tali?, hfz.Maid Ibrahimovi?, Salih Meštrovac i Resul Ali?

5.     No? Lejletu-l-Bedr- gost muftija zeni?ki i hafiz iz Turske

6.     No? Qadr- gost prof.sa FIN-a, dr.Orhan Bajraktarevi?

7.     Godišnjica otvorenja D?amije- 25.avgust, predava? hfz. Husejn ef. ?ajlakovi?

U toku je edukacijski program za ?ene iz D?emata Stenjak-Tesli? sa naglaskom na arapskim pismom.

Ostale aktivnosti i planovi u 2014.-toj:

A)    Kiraethana sa bibliotekom

U toku 2013. u rad je puštena kiraethana sa bogatim knji?nim fondom koja trenutno radi samo petkom ali i u toku cijelog ramazana i drugim danima po potrebi.

B)    Prilaz mezarju Smajlovi?i

Ova aktivnost je u toku i svi koji su zainteresovani mogu da u?estvuju u pomo?i ovom projektu

C)    Aktivnost na izradi ve?eg kontenjera za lagerovanje ve?e koli?ine uglja u zimskim mjesecima

D)    Spomen obilje?je šehidima ovoga D?emata

Jedini D?emat koji nema adekvatno riješeno pitanje spomen šehidskog obilje?ja je naš D?emat i ova aktivnost je planirana da se u toku 2014.-te realizuje.

 

E)    Aktivnost na izradi MONOGRAFIJE D?EMATA

Sredinom prošle godine D?ematski odbor je pokrenuo aktivnost na izradi monografije ovog D?emata i kraja iz više razloga:

a)     U proteklom ratu je uništen najve?i dio arhivske gra?e i polahko padaju u zaborav monogi bitni detalji i podaci za ovaj D?emat

b)     Ve?i broj starijih D?ematlija su preselili na Bolji svijet i nemamo više ?ive svjedoke koji su svjedo?ili nastanku i razvoju D?emata

c)     Veliki broj D?ematlija D?emata (oko 35%-40%) su rasijani diljem dijaspore

d)     Prošlo je 90 godina od nastanka ovog D?emata

Bez obzira na sve ve?i pad nataliteta na našem prostoru i osipanja ?lanstva ovog D?emata, ovaj D?ematski odbor i skupština D?emata konstatovali su pozitivno finansijsko poslovanje i stanje kada je u pitanju finansiranje redovnih aktivnosti i sadr?aja u našem D?ematu (li?ni dohotci zaposlenih, odr?avanje mezarja, mektebska nastava, komunalne usluge i drugi redovni sadr?aji). Me?utim, ostaje jedan dio planiranih aktivnosti kao što su izrada MONOGRAFIJE D?EMATA i ure?enje prilaza mezarju Smajlovi?i za koje još nismo obezbijedili sredstva. Ovom prilikom apelujemo na sve naše D?ematlije koji su u dijaspori i izvan Tesli?a, da namjenski, shodno svojim mogu?nostima, pomognu da se ovi zadaci realizuju do kraja!

Nadamo se da ste se uvjerili u transparentno trošenje vaše ?lanarine i donacija kako bi vjerske i sve druge aktivnosti D?emata tekle po planu. Molimo vas da sve po?eljne primjedbe, prijedloge, sugestije, ideje i mišljenja dostavite na adresu našeg D?emata tj. D?ematskog odbora kako bi vjerske i druge aktivnosti u D?ematu Stenjak- Tesli? bile poboljšane.

Molimo Uzvišenog Gospodara da vas za dosadašnji i budu?i trud i zalaganje za ovaj D?emat obilato nagradi i to vam upiše u trajno dobro od kojeg ?ete plodove ubirati na oba svijeta!

AMIN!

 

 

D?ematski odbor D?emata Stenjak-Tesli?

Mutevelija: Elvir Zukanovi?                                   Imam, hatib i muallim: Sifet ef. HaD?i?

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis