Džemat Ružević stalno je u izgradnji

  Active Image D?emat Ru?evi? jedan je od najve?ih i najaktivnijih D?emata na podru?ju MeD?lisa. U ovom D?ematu, u poslijeratnom periodu, prvo se otpo?elo sa klanjanjem D?uma-namaza, u vakufskom stanu. Me?u prvima se krenulo sa obnovom D?amije.

   Ina?e, one koji neznaju ?elim podsjetiti da je ovaj D?emat u zadnji 50 godina tri puta gradio novu D?amiju, 1960. godine, 1987. g. i 2004. godine. Na svakom od otvorenja bio je prisutan Reis-ul-ulema. Na prvom Reis Sulejman ef. Kemura, na drugom Reis hafiz Husein ef.Muji? i na zadnjem, sadašnji Reis prof.dr.Mustafa Ceri?.

   Nakon završetka D?amije u ovom D?ematu je izgra?eno impresivno šehidsko obilje?je sa spomen ?esmom. Ovaj objekat je izgradio i uvakufio Hauši? Amir, koji ?ivi i radi u R.Hrvatskoj a rodom je iz ovog D?emaata.

   U toku 2008. godine krenulo se sa obnovom vakufske ku?e i svi unutrašnji radovi ve? su završeni, u što su ulošena zna?ajna sredstva.

   Osim aktivnosti na planu izgradnje i obnove vjerskih objekata vo?ene su i akcije dovo?enja vode i asvaltiranja puteva, gdje su ostvareni zna?ajni uspjesi.

    Za uspješno funkcionisanje ovog D?emata velika je zasluga mjesnog D?ematskog odbora, koji sistemati?no i odgovorno radi, kako u odnosu prema D?ematu tako i u odnosu prema MeD?lisu.

    Mutevelija ovog D?emata  Hauši? Hidajet, proglašen je za najuspješnijeg muteveliju, na nivou MeD?lisa, za 2008. godinu.

 

 H.F.

 

Saznaj više!

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis