RAMAZANSKE AKTIVNOSTI U RUŽEVIĆU 2014.

 

D?ematlije D?emata Ru?evi? vode ra?una da mubarek mjesec ramazan spremno do?ekaju i da ga u ibadetu provedu. Ono što predhodi svake godine u ovom ljetnom periodu jeste da se potrude da na vrijeme dovše svoje poslove na njivama kako bi nesmetano mogli provesti mubarek ramazanske dane u ibadetu. Allah D?. š. ih je po?astio lijepim vremenom tako da su i ove godine nesmetano pokupili ljetinu i spremno do?ekuju zimu sa punim podrumima hrane.

Govore?i o ramazanskim aktivnostima u D?ematu Ru?evi? mo?emo kazati da je i ovaj ramazan bio oboga?en velikim brojem aktivnosti razli?itog sadr?aja. U cilju što bolje pripreme D?ematlije su se organizovale i zajedni?kom akcijom pokosili su i uredili mezarja i generalno o?istili D?amiju i harem. U ovim akcijama posebno veliki odziv napravila je omladina D?emata.S obzirom da se ove godine navršava punih deset godina od sve?anog otvorenja naše D?amije odlu?ili smo i uspješno okre?ili kompletnu unutrašnjost D?amije, a naše vrijedne D?ematlijke su organizovale jednu veoma uspješnu akciju prikupljanja sredstava za novu prostirku u iznosu od 9200KM. Tako da smo, hvala Allahu, klanjali na novim tepisima.

Prvih dana mjececa ramazana teravih-namazu je prisustvovalo oko 100-injak D?ematlija i oko 50-ak D?ematlijki, ali je na?alost taj broj postepeno opadao. U prosjeku teravih-namaz obavljalo je oko 80-ak D?ematlija. Ovaj ramazan u Ru?evi?u je bila aktivna omladna tako da su oni zajedno sa djecom ?inili ve?inu D?emata.

Mukabela je kao i u ostalim D?ematima u?ena poslije ikindije-namaza a prisustvovalo joj je 30-ak D?ematlija. Porede?i je sa prošlom godinom primijetili smo napredak po broju D?ematlija što govori da mukabela zauzima svoje mjesto u ovom D?ematu.U?a?i mukabele bili su imam, troje D?ematlija, penzionisani imam te trinaest polaznika mektebske nastave, dok je nekoliko ostalih redovno pratilo u?enje.

U povodu mubarek 17. 20. i 27. no?i prire?eni su prigodni programi i predavanje na kojima se dalo primijetiti da se broj D?ematlija pove?ao. U?esnici programa pored D?ematlija bili su i polaznici mektebske nastave, zajedno sa horom D?emata kojeg smo ove godine osnovali. Prigodna predavanja prije teravih-namaza dr?ao je imam a imali smo ?ast i glavnog imama da ugostimo te smo poslušali i njegove besjede.

Ove godine smo realizovali dva zajedni?ka iftara  i to jedan za omladinu na kojem je bilo oko 50 omladinaca, te iftar za cijeli D?emat na kojem je bilo oko 230 D?ematlija a organizator istog bio je MeD?lis IZ-e Tesli?. Poslije teravih-namaza uprili?ena su omladinska dru?enja cijelu no? te jedan zajedni?ki sehur.

Govore?i o mektebskoj nastavi bitno je spomenuti da smo kurs Kur 'ana imali svaki dan u trajanju od dva sata. 

Ove godine MeD?lis je anga?ovao i muallimu koja je obilazila D?emate i dr?ala predavanja. Nas je posjetila po?etkom ramazana a posjeta je bila dobra.

Posljednjih deset dana ramazana, u neparnim no?ima obavljan je no?ni namaz salatu-l-lejl na kojem su prisustvovale gotovo sve D?ematlije koje su bile i na teravih-namazu. U povodu mubarek-no?i lejletul-kadr uprili?en je cjelonoo?ni program sa no?nim namazom na kojem je bilo prisutno oko 100 D?ematlija.

  Zekat i sadakatul-fitr u D?ematu Ru?evi? je ve? tre?u godinu zaredom u porastu bez obzira na slabu zaposlenost D?ematlija, poplave koje su nas zadesile ove godine te niz drugih poteško?a sa kojima se D?ematlije susre?u.Ove godine smo, hvala Bogu, uspjeli napraviti pomak od 33%. Nadamo se, ako Bog da, da ?emo ovaj trend rasta nastaviti. 

Pored zekata i sadakatul-fitra u toku mjeseca ramazana bilo je i nekoliko sergija na koje su se D?ematlije odazvale shodno svojim mogu?nostima.

Grupa D?ematlija je samoinicijativno pokrenula akciju prikupljanja sredstava za ugro?ene D?ematlije našeg D?emata i prikupljenu pomo? dostavila porodicama. Podijeljeno je i 15 humanitarnih paketa koje je obezbijedio MeD?lis.  

Bajram-namaz je kao i u ve?ini D?emata bio veoma posje?en. U Ru?evi?u je bajram-namaz klanjalo oko 600 D?ematlija dok je na sabahu istog jutra bilo oko 80-ak D?ematlija. Imali smo oko 50-ak D?ematlija koji su došli iz Federacije BiH, ali s obzirom da je vrijeme godišnjih odmora imali smo dosta D?ematlija i iz dijaspore.

Prvi dan bajrama organizovan je bajramski turnir za polaznike mektebske nastave kao i dru?enje za imame. Na turniru su u?estvovali i polaznici mekteba iz Ru?evi?a te osvojili zaslu?eno tre?e mjesto.

 Drugi dan bajrama imami MeD?lisa IZ-e Tesli? obišli su šehidska mezarja na podru?ju MeD?lisa IZ-e Tešanj i Maglaj gdje su pokopani tesli?ki šehidi i to po rasporedu kojeg je sa?inio glavni imam. U D?ematu Ru?evi? isti dan poslije podne-namaza prou?en je jasin-i-šerif i dova pred duše šehida našeg D?emata. Potom je imam zajedno sa nekolicinom D?ematlija obišao i sva mezarja i prou?io jasin.

Allaha molimo da ukabuli i primi naše ibadete!

                                                                                                                                                 Enver ef. GonD?i?

Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
 Active Image
 
Active Image
 
 Active Image
 
 Active Image
 
 Active Image
 
 Active Image
 
Active Image
 
 Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
 Active Image
 
 Active Image
 
Active Image
 
 Active Image
 
 Active Image
 
 Active Image
 
 Active Image
 
 Active Image
 
 Active Image
 
 Active Image
 
 Active Image
 
 Active Image
 
Active Image
 
 Active Image
 
 Active Image
 
 Active Image
 
Active Image
 
 Active Image
 
Active Image
 
 Active Image
 
 
Active Image
 
 Active Image
 
 Active Image
 
 Active Image
 
 Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image

 

 

 

 

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
novosti
dzemati
medzlis